Tagesordnung:
25.07.2017 PA Tagesordnung

Beschlüsse:
25.07.2017 PA B_TOP 4 Fortschreibung Bodenschätze

25.07.2017 PA B_TOP 3 Fortschreibung Verkehr

25.07.2017 PA B_TOP 2 Jahresabschluss 2016

 

Tagesordnung:
02.05.2016 PA Tagesordnung

Beschlüsse:
02.05.2016 PA B_TOP 4 Anlage 2. Änderungssatzung 2016

02.05.2016 PA B_TOP 4 Änderung Verbandssatzung

02.05.2016 PA B_TOP 2 FortschrVerkehr

 

Tagesordnung:
24.11.2015 PA Tagesordnung

Beschlüsse:
24.11.2015 PA B_TOP 4 B 19 Fischen

24.11.2015 PA B_TOP 2.2 HHSatzung und HHPlan 2016

24.11.2015 PA B_TOP 2.1 Jahresabschluss 2014